ALGEMENE VOORWAARDEN

Heartfelt Mindfulness, gevestigd aan Verlengde Hoofdstraat 12, 9693 AB te Bad Nieuweschans, KVK-nummer: 74940546

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, en cursussen die Heartfelt Mindfulness verzorgt. Alle trainingen, workshops, stiltedagen en cursussen zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding

Aanmelding voor een training vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Na inschrijving voor de achtweekse training wordt een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt. Je inschrijving is definitief wanneer je een e-mail ter bevestiging van Heartfelt Mindfulness ontvangt met hierin de melding je bent ingeschreven voor de betreffende training.
 

Betalingsvoorwaarden

De betaling van de training kun je voldoen wanneer je een factuur van ons hebt ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na het kennismakingsgesprek per e-mail  gestuurd, tenzij je hebt aangegeven een factuur per post te willen ontvangen.


De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien je de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht je gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Je betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.


Wanneer je wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.


Annulering

In het geval dat je de inschrijving voor een training wilt annuleren, dien je rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

  • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.

  • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stem je ermee in dat je afziet van de bedenktijd.

  • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.

  • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.

  • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.

  • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (Verlengde Hoofdstraat 12, 9693 AB Bad Nieuweschans) of per mail (info@heartfeltmindfulness.nl).

  • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.

  • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.

  • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.

  • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Heartfelt Mindfulness zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Heartfelt Mindfulness worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Heartfelt Mindfulness behandeld. Heartfelt Mindfulness zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.
 

Auteursrecht en eigendom

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Heartfelt Mindfulness. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.


Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.


Klachten

Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van Heartfelt Mindfulness. Na het schriftelijk indienen van een klacht zal er binnen twee weken een reactie worden gegeven.
Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers, VMBN.

 

Aansprakelijkheid

Heartfelt Mindfulness kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.